logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2017/73, (Siyasi Parti Mali Denetimi) K.2021/65, 14/01/2021, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2017/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı : 2021/65

Karar Tarihi : 14/1/2021

R.G. Tarih – Sayı : 11/3/2021 - 31420

 

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Milliyetçi Hareket Partisinin 2016 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Serdar ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL ve Yusuf Şevki HAKYEMEZ’in katılımlarıyla 4/1/2018 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Milliyetçi Hareket Partisinin 2016 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

- Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Milliyetçi Hareket Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2016 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Ömer DURSUN tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin 2016 yılı gelirler toplamının 35.326.417,12 TL, bir önceki yıldan devreden nakit toplamının 11.222.904,13 TL, geçen yıldan devreden alacak tahsili toplamı 7.454,57 TL, yıl sonundaki borç toplamının 2.976.249,97 TL olduğu ve giderler toplamının 31.543.183,87 TL, geçen yıldan kalan borç ödemelerinin 12.995.959,56 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamının 4.985.696,31 TL, yılsonundaki alacakların 8.186,05 TL olduğu anlaşılmaktadır.

5. Partinin 2016 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle 2016 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A. Gelirlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Gelirleri

6. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 27.667.845,27 TL olup bu tutarın 1.888.228,86 TL’si faiz ve nemalandırma gelirlerinden, 25.169.067 TL’si devlet yardımlarından, 512.500 TL’si demirbaş satış gelirlerinden, 21.600 TL’si milletvekili aidatlarından ve 76.449,41 TL’si diğer gelirlerden oluşmaktadır.

7. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Gelirleri

8. Parti il örgütlerinin gelirleri toplamı 7.658.571,85 TL olup bu tutarın 38.210,61 TL’si üye giriş aidatından, 993.269,54 TL’si üye yıllık aidatından, 4.474.132,47 TL’si bağışlardan, 2.118.000 TL’si yardımlardan, 4.356 TL’si malvarlığı gelirlerinden, 525,62 TL’si faiz ve nemalandırma gelirlerinden, 30.000 TL’si demirbaş satış gelirlerinden ve 77,61 TL’si diğer gelirlerden oluşmaktadır.

9. Parti il örgütlerinin 2016 yılı kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B. Giderlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Giderleri

10. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 23.485.095,97 TL olup bu tutarın 6.865.623,88 TL’si personel giderleri, 225.774,23 TL’si temsil ve ağırlama giderleri, 601.838,64 TL’si kırtasiye ve büro giderleri, 580.097,94 TL’si haberleşme giderleri, 445.628,42 TL’si taşıma giderleri, 105.588,35 TL’si seyahat giderleri, 233.893,25 TL’si kira giderleri, 862.598,31 TL’si bakım onarım giderleri, 919.391,44 TL’si ısınma aydınlatma ve temizlik giderleri, 467.453,46 TL’si vergi, sigorta, noter giderleri, 2.981.238,35 TL’si demirbaş giderleri, 2.118.000 TL’si teşkilata yardım giderleri, 102.426,54 TL’si araştırma geliştirme ve eğitim giderleri, 925.582,04 TL’si toplantı giderleri, 5.337.282,86 TL’si propaganda-tanıtım ve seçim giderleri ve 712.678,26 TL’si çeşitli genel giderlerden oluşmaktadır.

11. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Giderleri

12. Parti il örgütlerinin giderleri toplamı 8.058.087,9 TL olup bu tutarın 261.704,19 TL’si personel giderleri, 1.191.555,70 TL’si temsil ve ağırlama giderleri, 240.985,58 TL’si kırtasiye ve büro giderleri, 548.778,06 TL’si haberleşme giderleri, 98.681,31 TL’si taşıma giderleri, 96.288,22 TL’si seyahat giderleri, 2.541.130,87 TL’si kira giderleri, 247.567,01 TL’si bakım onarım giderleri, 798.316,25 TL’si ısınma aydınlatma ve temizlik giderleri, 125.506,52 TL’si vergi, sigorta, noter giderleri, 47.149,74 TL’si demirbaş giderleri, 202.923,86 TL’si teşkilata yardım giderleri, 101.732,14 TL’si bayrak, rozet, afiş giderleri, 21.986,46 TL’si araştırma geliştirme ve eğitim giderleri, 300.097,43 TL’si toplantı giderleri, 8.600 TL’si seçim giderleri ve 1.225.084,56 TL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

13. Parti il örgütlerinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C. Parti Mallarının İncelenmesi

14. Partinin 2016 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde 3.028.388,09 TL tutarında taşınır ve taşınmaz mal ediniminin olduğu anlaşılmıştır.

15. Yapılan inceleme neticesinde Parti’nin 2016 yılı içinde gerçekleştirdiği 3.028.388,09 TL tutarındaki taşınır ve taşınmaz mal ediniminin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu tespit edilmiştir.

IV. SONUÇ

Milliyetçi Hareket Partisinin 2016 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2016 yılı kesin hesabında gösterilen 35.326.417,12 TL gelir, 11.222.904,13 TL bir önceki yıldan devreden nakit toplamı, 7.454,57 TL geçen yıldan devreden alacak tahsili ve 2.976.249,97 TL yıl sonundaki borç toplamı ile 31.543.183,87 TL gider, 12.995.959,56 TL önceki yıldan kalan borç ödemeleri, 4.985,696,31 TL gelecek yıla devreden nakit ve 8.186,05 TL yılsonundaki alacak toplamlarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna 14/1/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Hasan Tahsin GÖKCAN

Başkanvekili

Kadir ÖZKAYA

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

Üye

Recai AKYEL

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye

Selahaddin MENTEŞ

Üye

Basri BAĞCI

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2021/65
Esas No 2017/73
Karar Tarihi 14/01/2021
Künye (AYM, E.2017/73, K.2021/65, 14/01/2021, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Milliyetçi Hareket Partisi
Resmi Gazete 11/03/2021 - 31420
Üyeler Zühtü ARSLAN
Hasan Tahsin GÖKCAN
Kadir ÖZKAYA
Engin YILDIRIM
Hicabi DURSUN
Celal Mümtaz AKINCI
Muammer TOPAL
M. Emin KUZ
Rıdvan GÜLEÇ
Recai AKYEL
Yusuf Şevki HAKYEMEZ
Selahaddin MENTEŞ
Basri BAĞCI
Raportör Ömer DURSUN

T.C. Anayasa Mahkemesi