logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2002/2 , (Siyasi Parti İhtar) K.2008/1, 08/01/2008, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2002/2 (Siyasi Parti-İhtar)

Karar Sayısı:2008/1

Karar Günü:8.1.2008

R.G. Tarih-Sayı:01.06.2009'da tebliğ edildi.

 

DAVACI: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

DAVALI: Sosyalist Birlik Hareketi Partisi

DAVANIN KONUSU: 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde büyük kongresini yapmayan Sosyalist Birlik Hareketi Partisi'ne aynı Yasa'nın 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi istemidir.

I- İDDİANAME

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25.01.2002 günlü, SP.100 Hz.2002/2 sayılı iddianamesi şöyledir:

" I- GİRİŞ

Sosyalist Birlik Hareketi Partisi gerekli bildiri ve belgeleri 5.8.1999 tarihinde İçişleri Bakanlığına vermesiyle, Siyasi Partiler Yasasının 8. maddesine göre tüzelkişilik kazanmıştır. Adı geçen partinin kurulduğu günden bugüne kadar ise büyük kongresini yapmadığı, Siyasi Partiler Sicil Bürosunun 23.01.2002 günlü tutanaklarından anlaşılmıştır.

II- İHTAR İSTEMİNİN GEREKÇESİ

2820 Sayılı Siyasi Partiler Yasasının 14. maddesinin 6. fıkrasında, bir siyasi partinin büyük kongresinin, parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanacağı öngörülmüştür. Ancak sürenin iki yıldan az üç yıldan fazla olamayacağı da açıkça yasada belirtilmiştir.

Siyasi Partiler Yasasının 14. maddesinin 7. fıkrasının son cümlesinde ise; yeni kurulan bir siyasi partinin kurucularının, büyük kongreyi, partinin tüzelkişilik kazanmasından başlayarak "iki yıl" içinde toplamak zorunda olduğu hükmü yer almaktadır.

Davalı Sosyalist Birlik Hareketi Partisi kurucularının büyük kongreyi, partinin tüzelkişilik kazanmasından başlayarak yasada öngörülen süre içerisinde ve halen yapmayarak Siyasi Partiler Yasasının emredici bu hükmüne aykırı davrandıkları açıkça görülmektedir.

2820 Sayılı Siyasi Partiler Yasasının 12.8.1999 günlü, 4445 sayılı Yasa ile değiştirilen 104. maddesinde, bir siyasi partinin bu Yasanın 101. maddesi dışında kalan emredici hükümleriyle diğer yasaların siyasi partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen yazı ile başvurulacağı belirtilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı siyasi partinin Siyasi Partiler Yasasında öngörülen emredici hükümlere aykırılığının giderilmesi için, Yüksek Mahkemenize başvurulması zorunlu görülmüştür.

III- SONUÇ VE İSTEM

Büyük kongresini yasal süresi içinde ve halen toplamayarak 2820 Sayılı Siyasi Partiler Yasasının 14. maddesine aykırı davranan Sosyalist Birlik Hareketi Partisi hakkında, bu aykırılığın giderilmesi için aynı Yasanın 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi arz ve talep olunur."

II- İNCELEME

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi, konuya ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve Yasa kuralları ile diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa Mahkemesi'nin 8.1.2008 günlü, E. 2002/6 (Değişik İşler), K. 2008/6 sayılı kararıyla Sosyalist Birlik Hareketi Partisi'nin dağılma hali nedeniyle hukuki varlığının sona ermesine karar verildiğinden, aynı Parti hakkındaki konusu kalmayan ihtar istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

III- SONUÇ

Anayasa Mahkemesi'nin 8.1.2008 günlü, E. 2002/6 (Değişik İşler), K. 2008/6 sayılı kararıyla Sosyalist Birlik Hareketi Partisi'nin dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona ermesine karar verildiğinden, aynı Parti hakkındaki konusu kalmayan ihtar istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 8.1.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

 

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2008/1
Esas No 2002/2 
Karar Tarihi 08/01/2008
Künye (AYM, E.2002/2 , K.2008/1, 08/01/2008, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) İhtar istemini hakkında karar vermeye yer olmadığına
Karar Türü Siyasi Parti İhtar
Davacı - Davalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sosyalist Birlik Hareketi Partisi
Üyeler Haşim KILIÇ
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Sacit ADALI
Fulya KANTARCIOĞLU
Ahmet AKYALÇIN
Mehmet ERTEN
A. Necmi ÖZLER
Serdar ÖZGÜLDÜR
Şevket APALAK
Serruh KALELİ
Zehra Ayla PERKTAŞ
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi