logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2020/64, (Siyasi Parti Mali Denetimi) K.2022/24, 29/09/2022, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2020/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı : 2022/24

Karar Tarihi : 20/7/2022

R.G. Tarih-Sayısı : 29/9/2022-31968

 

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 2019 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Selahaddin MENTEŞ ve Basri BAĞCI’nın katılımlarıyla 14/1/2021 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 2019 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

- Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2019 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Ömer DURSUN tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa’nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin 2019 yılı gelirler toplamının 166.764,43 TL, önceki yıldan devreden nakit toplamının 8.243,28 TL olduğu ve giderleri toplamının 170.577,98 TL, sonraki yıla devreden nakit toplamının 4.429,73 TL olduğu anlaşılmaktadır.

5. Partinin 2019 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle 2019 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A. Gelirlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Gelirleri

6. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 57.453,03 TL olup bu tutarın 48.493,11 TL’si bağışlardan, 245,01 TL’si üye giriş aidatlarından, 2.292,50 TL’si yayın gelirlerinden, 3.600 TL’si örgütlerden aktarılan gelirlerden, 2.822,41 TL’si yıl sonundaki borçlardan oluşmaktadır.

7. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Gelirleri

8. Parti il örgütlerinin gelirleri toplamı 109.311,40 TL olup bu tutarın 50.931,40 TL’si bağışlardan, 56.799 TL’si üye yıllık aidatlarından, 1.480 TL’si üye giriş aidatlarından, 101 TL’si diğer gelirlerden oluşmaktadır.

9. Parti il örgütlerinin 2019 yılı kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B. Giderlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Giderleri

10. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 56.233,62 TL olup bu tutarın 12.000 TL’si kira giderlerinden, 3.097,68 TL’si seyahat giderlerinden, 1.784,60 TL’si temsil ve ağırlama giderlerinden, 6 TL’si kırtasiye giderlerinden, 644,68 TL’si vergi, sigorta ve noter giderlerinden, 3.951,48 TL’si geçen yıldan kalan borç ödemelerinden, 9.028 TL’si basılı materyal ve tanıtım malzemeleri giderlerinden, 681,66 TL’si taşıma giderlerinden, 1.887,73 TL’si haberleşme giderlerinden, 18.465 TL’si etkinlik ve kongre giderlerinden, 4.686,79 TL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

11. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Giderleri

12. Parti il örgütlerinin giderleri toplamı 114.344,36 TL olup bu tutarın 76.490 TL’si kira giderlerinden, 3.600 TL’si Genel Merkeze aktarılan giderlerden, 74,50 TL’si temsil ve ağırlama giderlerinden, 2.008,25 TL’si kırtasiye giderlerinden, 6.031,95 TL’si bakım ve onarım giderlerinden, 15.516,04 TL’si vergi, sigorta ve noter giderlerinden, 571,30 TL’si basılı materyal ve tanıtım malzemeleri giderlerinden, 1.574,65 TL’si haberleşme giderlerinden, 8.469,67 TL’si ısınma, aydınlatma ve su giderlerinden, 8 TL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

13. Parti il örgütlerinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C. Parti Mallarının İncelenmesi

14. Partinin 2019 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde herhangi bir taşınır ve taşınmaz mal ile menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV. SONUÇ

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 2019 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2019 yılı kesin hesabında gösterilen 166.764,43 TL gelir ve 8.243,28 TL önceki yıldan devreden nakit toplamı ile 170.577,98 TL gider ve 4.429,73 TL sonraki yıla devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna 20/7/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Hasan Tahsin GÖKCAN

Başkanvekili

Kadir ÖZKAYA

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

Üye

Recai AKYEL

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye

Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye

Selahaddin MENTEŞ

Üye

Basri BAĞCI

Üye

İrfan FİDAN

Üye

Kenan YAŞAR

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2022/24
Esas No 2020/64
Karar Tarihi 29/09/2022
Künye (AYM, E.2020/64, K.2022/24, 29/09/2022, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Resmi Gazete 29/09/2022 - 31968
Üyeler Zühtü ARSLAN
Hasan Tahsin GÖKCAN
Kadir ÖZKAYA
Engin YILDIRIM
Hicabi DURSUN
Muammer TOPAL
M. Emin KUZ
Rıdvan GÜLEÇ
Recai AKYEL
Yusuf Şevki HAKYEMEZ
Yıldız SEFERİNOĞLU
Selahaddin MENTEŞ
Basri BAĞCI
İrfan FİDAN
Kenan YAŞAR
Raportör Ömer DURSUN

T.C. Anayasa Mahkemesi