logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2019/21, (Siyasi Parti Mali Denetimi) K.2022/2, 12/05/2022, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2019/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı : 2022/2

Karar Tarihi : 12/5/2022

R.G. Tarih - Sayı : 28/6/2022 - 31880

 

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Demokratik Sol Partinin 2018 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Recep KÖMÜRCÜ, Serdar ÖZGÜLDÜR, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL ve Yusuf Şevki HAKYEMEZ’in katılımlarıyla 4/12/2019 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Demokratik Sol Partinin 2018 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

- Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Demokratik Sol Partinin Anayasa Mahkemesine sunduğu 2018 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Ömer DURSUN tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa, 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin 2018 yılı gelirler toplamının 552.348,72 TL, yıl sonundaki borç toplamı 186.142,21 TL, önceki yıldan devreden nakit toplamının 2.984,32 TL, önceki yıldan devreden diğer öz varlıklar toplamının 2.434.259,22 TL olduğu ve giderleri toplamının 577.617,02 TL, sonraki yıla devreden nakit toplamının 67.365,60 TL, yıl sonundaki alacaklar toplamının 48.413,28 TL, bina, taşıt, demirbaş toplamının 2.482.338,57 TL olduğu anlaşılmıştır.

5. Partinin 2018 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle 2018 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A. Gelirlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Gelirleri

6. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 344.380,17 TL olup bu tutarın 281.444,94 TL’si bağışlar, 14.491,34 TL’si üye yıllık aidatları, 41.318,18 TL’si mal varlığı gelirleri, 5.400 TL’si yerel seçim adaylık gelirleri, 1.725,71 TL’si diğer gelirlerden oluşmaktadır.

7. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Gelirleri

8. Parti il örgütlerinin gelirleri toplamı 207.968,55 TL olup bu tutarın 4.000 TL’si üye giriş aidatı, 39.290,17 TL’si üye yıllık aidatı, 134.428,38 TL’si bağışlar, 26.590 TL’si yardımlar, 1.210 TL’si faaliyet gelirleri, 2.450 TL’si diğer gelirlerden oluşmaktadır.

9. Parti il örgütlerinin 2018 yılı kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B. Giderlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Giderleri

10. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 364.629,17 TL olup bu tutarın 157.564,81 TL’si personel giderleri, 2.877,48 TL’si temsil ve ağırlama giderleri, 2.866,05 TL’si kırtasiye ve büro giderleri, 2.951,92 TL’si haberleşme giderleri, 5.379,72 TL’si seyahat giderleri, 16.455,57 TL’si bakım ve onarım giderleri, 34.796,23 TL’si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderleri, 55.312,75 TL’si vergi, sigorta, noter ve mahkeme giderleri, 16.005 TL’si demirbaş giderleri, 21.600 TL’si örgüte yardım giderleri, 27.754,62 TL’si akaryakıt giderleri, 4.325,43 TL’si afiş, baskı-ilan ve kiralama giderleri, 16.739,59 TL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

11. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Giderleri

12. Parti il örgütlerinin giderleri toplamı 212.987,85 TL olup bu tutarın 21.203,28 TL’si temsil ve ağırlama giderleri, 8.961,05 TL’si kırtasiye ve büro giderleri, 8.290,25 TL’si haberleşme giderleri, 3.100 TL’si taşıma giderleri, 7.810 TL’si seyahat giderleri, 100.442,20 TL’si kira giderleri, 5.060 TL’si bakım ve onarım giderleri, 16.835,33 TL’si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderleri, 1.366,40 TL’si vergi, sigorta, noter ve mahkeme giderleri, 400 TL’si demirbaş giderleri, 500 TL’si araç kiralama gideri, 6.935,78 TL’si basın yayın giderleri, 200 TL’si kurultay giderleri, 31.883,56 TL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

13. Parti il örgütlerinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C. Parti Mallarının İncelenmesi

14. Partinin 2018 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde 2018 yılı içinde edindiği 16.405 TL tutarındaki demirbaş ediniminin 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV. SONUÇ

Demokratik Sol Partinin 2018 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2018 yılı kesin hesabında gösterilen 552.348,72 TL gelir, 186.142,21 TL yıl sonundaki borç, 2.984,32 TL önceki yıldan devreden nakit, 2.434.259,22 TL ve önceki yıldan devreden öz varlıklar toplamı ile 577.617,02 TL gider, 67.365,60 TL sonraki yıla devreden nakit, 48.413,28 TL yıl sonundaki alacaklar ve 2.482.338,57 TL bina, taşıt, demirbaş toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna 12/5/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Hasan Tahsin GÖKCAN

Başkanvekili

Kadir ÖZKAYA

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

Üye

Recai AKYEL

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye

Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye

Selahaddin MENTEŞ

Üye

İrfan FİDAN

Üye

Kenan YAŞAR

       

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2022/2
Esas No 2019/21
Karar Tarihi 12/05/2022
Künye (AYM, E.2019/21, K.2022/2, 12/05/2022, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Demokratik Sol Parti
Resmi Gazete 28/06/2022 - 31880
Üyeler Zühtü ARSLAN
Hasan Tahsin GÖKCAN
Kadir ÖZKAYA
Engin YILDIRIM
Muammer TOPAL
M. Emin KUZ
Rıdvan GÜLEÇ
Recai AKYEL
Yusuf Şevki HAKYEMEZ
Yıldız SEFERİNOĞLU
Selahaddin MENTEŞ
İrfan FİDAN
Kenan YAŞAR
Raportör Ömer DURSUN

T.C. Anayasa Mahkemesi