logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2018/62, K.2021/96, 04/03/2021, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2018/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı : 2021/96

Karar Tarihi : 4/3/2021

R.G. Tarih-Sayısı : 13/4/2021-31453

 

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Özgürlük ve Dayanışma Partisinin 2017 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Serdar ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ, Recep KÖMÜRCÜ, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL ve Yusuf ŞEVKİ HAKYEMEZ’in katılımlarıyla 13/2/2019 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Özgürlük ve Dayanışma Partisinin 2017 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

- Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Özgürlük ve Dayanışma Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2017 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Ömer DURSUN tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin 2017 yılı gelirler toplamının 574.300,44 TL, geçen yıldan devreden nakit toplamının 122.320,95 TL olduğu ve giderler toplamının 583.669,24 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamının 112.952,15 TL olduğu anlaşılmaktadır.

5. Partinin 2017 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle 2017 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A. Gelirlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Gelirleri

6. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 64.728,90 TL olup bu tutarın 7.370 TL’si il paylarından, 1.482 TL’si bağışlardan ve 55.876,90 TL’si aidat gelirlerinden oluşmaktadır.

7. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Gelirleri

8. Parti il örgütlerinin gelirleri toplamı 509.571,54 TL olup bu tutarın 2.735 TL’si üye giriş aidatlarından, 19.975 TL’si il paylarından, 114.774,81 TL’si bağışlardan, 5.500 TL’si yayın satış gelirlerinden, 353.986,73 TL’si aylık üye aidatlarından, 10.020 TL’si etkinlik gelirlerinden ve 2.580 TL’si stopaj iadesinden oluşmaktadır.

9. Parti il örgütlerinin 2017 yılı kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B. Giderlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Giderleri

10. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 62.680,53 TL olup bu tutarın 7.862,18 TL’si personel giderlerinden, 19,53 TL’si PTT kargo giderlerinden, 105,70 TL’si iletişim giderlerinden, 3.319,95 TL’si temsil ağırlama giderlerinden, 15.500 TL’si kira giderlerinden, 5.989 TL’si bakım onarım giderlerinden, 19.142 TL’si ulaşım giderlerinden, 7.000 TL’si SGK, Vergi ve Fon giderlerinden, 741,70 TL’si elektrik, su giderlerinden ve 3.000 TL’si basın yayın ilan giderlerinden oluşmaktadır.

11. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Giderleri

12. Parti il örgütlerinin giderleri toplamı 520.988,71 TL olup bu tutarın 255.410,86 TL’si kira giderlerinden, 88.926,53 TL’si kargo giderlerinden, 20.823,64 TL’si temsil ağırlama giderlerinden, 23.438,30 TL’si bakım onarım giderlerinden, 10.178,02 TL’si kırtasiye giderlerinden, 28.116,98 TL’si elektrik ve su giderlerinden, 47.712 TL’si Genel Merkez paylarından, 145 TL’si demirbaş giderlerinden, 888,37 TL’si vergi-sigorta ödemelerinden, 5.319,44 TL’si taşıma giderlerinden, 25.456,06 TL’si temsilcilik-genel giderlerden, 5.379,91 TL’si seyahat giderlerinden ve 9.193,60 TL’si etkinlik ve kongre giderlerinden oluşmaktadır.

13. Parti il örgütlerinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C. Parti Mallarının İncelenmesi

14. Partinin defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde 145 TL tutarında demirbaş mal ediniminin olduğu anlaşılmıştır.

15. Yapılan inceleme neticesinde Partinin 2017 yılı içinde gerçekleştirdiği 145 TL tutarındaki demirbaş ediniminin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu tespit edilmiştir.

IV. SONUÇ

Özgürlük ve Dayanışma Partisinin 2017 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2017 yılı kesin hesabında gösterilen 574.300,44 TL gelir ve 122.320,95 TL geçen yıldan devreden nakit toplamı ile 583.669,24 TL gider ve 112.952,15 TL gelecek yıla devreden nakit toplamı ile 145 TL tutarındaki demirbaş ediniminin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna 4/3/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Hasan Tahsin GÖKCAN

Başkanvekili

Kadir ÖZKAYA

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

Üye

Recai AKYEL

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye

Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye

Selahaddin MENTEŞ

Üye

Basri BAĞCI

Üye

İrfan FİDAN

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2021/96
Esas No 2018/62
Karar Tarihi 04/03/2021
Künye (AYM, E.2018/62, K.2021/96, 04/03/2021, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Resmi Gazete 13/04/2021 - 31453
Üyeler Zühtü ARSLAN
Hasan Tahsin GÖKCAN
Kadir ÖZKAYA
Engin YILDIRIM
Hicabi DURSUN
Celal Mümtaz AKINCI
Muammer TOPAL
M. Emin KUZ
Rıdvan GÜLEÇ
Recai AKYEL
Yusuf Şevki HAKYEMEZ
Yıldız SEFERİNOĞLU
Selahaddin MENTEŞ
Basri BAĞCI
İrfan FİDAN
Raportör Ömer DURSUN

T.C. Anayasa Mahkemesi