logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2021/1, (Değişik İşler) K.2021/6, 03/06/2021, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2021/1 (Değişik İşler)

Karar Sayısı : 2021/6

Karar Tarihi : 3/6/2021

 

BAŞVURUNUN KONUSU: Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 4/8/2016 tarihli ve E.2016/6 (Değişik İşler), K.2016/12 sayılı kararıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğinden çıkarılmasına karar verilen Alparslan ALTAN’ın vekili Av. Mehmet ORAK tarafından, müvekkili hakkında uygulanan ilave tedbirlerin 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’a eklenen geçici 4. maddesi gereğince incelenerek kaldırılması talep edilmektedir.

I. İNCELEME VE GEREKÇE

A. Başvuruda Bulunanın Talebi

1. Başvuru dilekçesinde özetle, olağanüstü hâl kapsamında doğrudan KHK’lar ile tesis edilen meslekten çıkarma gibi işlemlere bağlı olarak uygulanan ilave tedbirlere karşı başvuru yolunu kapatan kuralın Anayasa Mahkemesinin 24/12/2019 tarihli ve E.2018/74, K.2019/92 sayılı kararı ile iptal edildiği, bunun üzerine 7075 sayılı Kanun’a eklenen geçici 4. maddeyle ilave tedbirlere karşı da ilgili idarelere başvuru imkânı getirildiği, anılan düzenleme gereğince Anayasa Mahkemesi üyeliğinden çıkarılan başvurucunun meslekten çıkarılmasına bağlı olarak hakkında uygulanan silah ruhsatı ve hususi damgalı pasaportunun iptali, kamu konutundan tahliye edilmesi gibi ilave tedbirler ile bunlara bağlı olarak gerçekleştirilen her türlü kısıtlamaların ayrı ayrı incelenerek kaldırılması talep edilmiştir.

B. Değerlendirme

2. 7075 sayılı Kanun’un geçici 4. maddenin (1) numaralı fıkrasında “Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı hakkında tedbir uygulanan kişi, kanuni temsilcisi ya da mirasçıları tarafından tedbiri uygulayan veya tedbirle ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurulur. Kamu kurum ve kuruluşları, başvuru üzerine yapacağı inceleme sonucuna göre en geç altı ay içinde başvurunun reddine veya tedbirin kaldırılmasına karar verir. 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun ek 7 nci maddesi hükmü saklıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

3. Anılan hüküm “Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı” başvuru imkânı getirmiştir.

4. Kanun’un 2. maddesi ise şöyledir:

“(1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir.

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.

b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.

c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.

ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.

 (2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır.

 (3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan (İptal ibare:Anayasa Mahkemesinin 24/12/2019 tarihli ve E.:2018/74; K.:2019/92 sayılı kararı ile) (…) kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz.”

5. Kanun’un geçici 4. maddesinde atıfta bulunulan 2. maddede belirtilen işlemler “olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen” işlemlerdir ve geçici 4. madde uyarınca yalnızca “belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı” ilgili idarelere başvuru yolu öngörülmüştür. Bir başka deyişle Kanun’un geçici 4. maddesi, olağanüstü hâl kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hâl kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere ilişkindir.

6. Alparslan ALTAN’ın meslekten çıkarılmasına ilişkin işlem, olağanüstü hâl kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname ile tesis edilen bir işlem olmayıp 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca tesis edilmiştir.

7. Adı geçen hakkında Kanun’un 2. maddesi kapsamında tesis edilen bir işlem bulunmadığından talebinin geçici 4. madde kapsamında incelenebilmesine de imkân bulunmamaktadır.

II. SONUÇ

Açıklanan gerekçelerle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 4/8/2016 tarihli ve E.2016/6 (Değişik İşler), K.2016/12 sayılı kararıyla 667 sayılı KHK’nın 3. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca meslekten çıkarılmasına karar verilen başvurucunun, meslekten çıkarılmasına bağlı olarak hakkında uygulanan ilave tedbirlerin 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un geçici 4. maddesi gereğince incelenerek kaldırılmasına yönelik başvurusunun reddine, 3/6/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Hasan Tahsin GÖKCAN

Başkanvekili

Kadir ÖZKAYA

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

Üye

Recai AKYEL

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye

Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye

Selahaddin MENTEŞ

Üye

Basri BAĞCI

Üye

İrfan FİDAN

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2021/6
Esas No 2021/1
Karar Tarihi 03/06/2021
Künye (AYM, E.2021/1, K.2021/6, 03/06/2021, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Başvurunun reddi
Karar Türü Değişik İş Kararları
Davacı - Davalı Yok - Yok
Basın Duyurusu Var
Üyeler Zühtü ARSLAN
Hasan Tahsin GÖKCAN
Kadir ÖZKAYA
Engin YILDIRIM
Hicabi DURSUN
Celal Mümtaz AKINCI
Muammer TOPAL
M. Emin KUZ
Rıdvan GÜLEÇ
Recai AKYEL
Yusuf Şevki HAKYEMEZ
Yıldız SEFERİNOĞLU
Selahaddin MENTEŞ
Basri BAĞCI
İrfan FİDAN
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi