logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2016/66, K.2020/36, 10/09/2020, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2016/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı:2020/36

Karar Tarihi:10/9/2020

R.G. Tarih – Sayı:28/10/2020 - 31288

 

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Milliyetçi Hareket Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Burhan ÜSTÜN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL ve Yusuf Şevki HAKYEMEZ’in katılımlarıyla 31/5/2017 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Milliyetçi Hareket Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

- Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Milliyetçi Hareket Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2015 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Burak FIRAT tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin 2015 yılı gelirler toplamının 106.292.100,68 TL, önceki yıldan devreden nakit ve alacak toplamının 1.491.823,97 TL, yıl sonundaki borç toplamının 12.995.959,56 TL; giderler toplamının 106.006.238,88 TL, önceki yıldan kalan borç ödemeleri toplamının 3.543.286,63 TL ve gelecek yıla devreden nakit ve alacaklar toplamının 11.230.358,70 TL olduğu anlaşılmaktadır.

5. Partinin 2015 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu; bu hâliyle 2015 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A. Gelirlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Gelirleri

6. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 84.733.091,51 TL olup bunun 3.507.716,71 TL’si faiz ve nemalandırma gelirlerinden, 77.777.715 TL’si devlet yardımlarından, 167.000 TL’si demirbaş satış gelirlerinden, 41.640 TL’si milletvekili giriş aidatından, 3.232.154,80 TL’si milletvekili aday aidatından ve 6.865 TL’si diğer gelirlerden oluşmaktadır.

7. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Gelirleri

8. Partinin 2015 yılında il örgütlerine ilişkin gelirleri toplamı 21.559.009,17 TL olup bunun 107.061,17 TL’si üye giriş aidatından, 1.450.382,38 TL’si üye yıllık aidatından, 9.849.494,50 TL’si bağış gelirlerinden, 7.800.780 TL’si yardım gelirlerinden, 63.980 TL’si faaliyet gelirlerinden, 9.960 TL’si malvarlığı gelirlerinden, 2.073,34 TL’si faiz ve nemalandırma gelirlerinden, 139.400 TL’si demirbaş satış gelirlerinden, 277.570 TL’si milletvekili giriş aidatından, 1.827.730 TL’si milletvekili aday aidatından ve 30.577,78 TL’si diğer gelirlerden oluşmaktadır.

9. Parti il örgütlerinin 2015 yılı kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B. Giderlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Giderleri

10. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 84.552.632,76 TL olup bunun 6.846.938,78 TL’si personel giderlerinden, 170.483,27 TL’si temsil ve ağırlama giderlerinden, 769.538,75 TL’si kırtasiye ve büro giderlerinden, 787.228,50 TL’si haberleşme giderlerinden, 1.017.426,67 TL’si taşıma giderlerinden, 408.187,53 TL’si seyahat giderlerinden, 199.038 TL’si kira giderlerinden, 1.184.733,72 TL’si bakım onarım giderlerinden, 1.008.752,49 TL’si ısınma aydınlatma ve temizlik giderlerinden, 361.215,72 TL’si vergi, sigorta ve noter giderlerinden, 604.379,65 TL’si demirbaş giderlerinden, 7.800.780 TL’si teşkilata yardım giderlerinden, 101.423,20 TL’si araştırma, geliştirme ve eğitim giderlerinden, 1.781.193,84 TL’si toplantı giderlerinden, 61.152.105,75 TL’si propaganda, tanıtım ve seçim giderlerinden ve 359.206,89 TL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

11. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Giderleri

12. Partinin 2015 yılında il örgütlerine ilişkin giderler toplamı 21.453.606,12 TL olup bunun 166.424,74 TL’si personel giderlerinden, 1.670.108,76 TL’si temsil ve ağırlama giderlerinden, 404.065,85 TL’si kırtasiye ve büro giderlerinden, 900.138,65 TL’si haberleşme giderlerinden, 532.927,32 TL’si taşıma giderlerinden, 273.099,09 TL’si seyahat giderlerinden, 3.000.560,25 TL’si kira giderlerinden, 455.762,59 TL’si bakım ve onarım giderlerinden, 937.908,22 TL’si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderlerinden, 198.561,14 TL’si vergi, sigorta ve noter giderlerinden, 421.648,24 TL’si demirbaş giderlerinden, 2.935.286,59 TL’si teşkilata yardım giderlerinden, 670.790,91 TL’si bayrak, rozet ve afiş giderlerinden, 41.858,80 TL’si araştırma, geliştirme ve eğitim giderlerinden, 443.964,32 TL’si toplantı giderlerinden, 6.720.430,40 TL’si seçim giderlerinden ve 1.680.070,25 TL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

13. Parti il örgütlerinin 2015 yılı kesin hesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C. Parti Mallarının İncelenmesi

14. Partinin 2015 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede 1.026.027,89 TL tutarında taşınır ve taşınmaz mal ediniminin olduğu anlaşılmıştır.

15. Yapılan incelemede Partinin 2015 yılı içinde gerçekleştirdiği 1.026.027,89 TL tutarındaki taşınır ve taşınmaz mal ediniminin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu tespit edilmiştir.

IV. SONUÇ

Milliyetçi Hareket Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2015 yılı kesin hesabında gösterilen 106.292.100,68 TL gelir, 1.491.823,97 TL önceki yıldan devreden nakit ve alacaklar ve 12.995.959,56 TL yıl sonundaki borç toplamı ile 106.006.238,88 TL gider, 3.543.286,63 TL önceki yıldan kalan borç ödemeleri ve 11.230.358,70 TL gelecek yıla devreden nakit ve alacaklar toplamının ve yıl içinde gerçekleşen 1.026.027,89 TL tutarındaki taşınır ve taşınmaz mal ediniminin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna 10/9/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Hasan Tahsin GÖKCAN

Başkanvekili

Kadir ÖZKAYA

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

 Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

 

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Muammer TOPAL

 

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

Üye

Recai AKYEL

 

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye

Yıldız SEFERİNOĞLU

 

Üye

Selahaddin MENTEŞ

Üye

Basri BAĞCI

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2020/36
Esas No 2016/66
Karar Tarihi 10/09/2020
Künye (AYM, E.2016/66, K.2020/36, 10/09/2020, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Milliyetçi Hareket Partisi
Resmi Gazete 28/10/2020 - 31288
Üyeler Zühtü ARSLAN
Hasan Tahsin GÖKCAN
Kadir ÖZKAYA
Serdar ÖZGÜLDÜR
Burhan ÜSTÜN
Engin YILDIRIM
Hicabi DURSUN
Celal Mümtaz AKINCI
Muammer TOPAL
M. Emin KUZ
Rıdvan GÜLEÇ
Recai AKYEL
Yusuf Şevki HAKYEMEZ
Yıldız SEFERİNOĞLU
Selahaddin MENTEŞ
Basri BAĞCI
Raportör Burak FIRAT

T.C. Anayasa Mahkemesi