logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2016/1 , (Siyasi Parti İhtar) K.2016/1, 14/12/2016, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2016/1 (Siyasi Parti - İhtar)

Karar Sayısı:2016/1

Karar Tarihi:14.12.2016

R.G. Tarih-Sayı:3.1.2017-29937

 

İHTAR TALEBİNDE BULUNAN: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

İHTAR TALEBİNİN KONUSU: 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, ilk büyük kongresine ait belgeler ile kongrede yapılan seçim sonucunda merkez organlarında görev alanların adlarını ve bu görevlilere ilişkin bilgi ve belgeleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndermeyen Engelsiz Yaşam Partisine, aynı Kanun’un 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi talebidir.

I- TALEBİN GEREKÇESİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 5.11.2013 tarihinde gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığına vermek suretiyle tüzel kişilik kazanan ve 14.6.2014 tarihinde ilk büyük kongresini yapan, ancak bu kongreye ilişkin belgeler ile yapılan seçim sonucunda genel merkez teşkilat organlarında görev alanların adlarını, bu görevlilere ait nüfus kaydı, ikametgâh belgesi, adli sicil kayıtları ve diğer belgeleri Başsavcılığa ulaştırmayan Engelsiz Yaşam Partisi hakkında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 10. maddesinde sayılan ve istenilen bilgi ve belgelerin Başsavcılığa gönderilmesini teminen 2820 sayılı Kanun’un 104. maddesi gereğince ihtar kararı verilmesi talebiyle başvuruda bulunmuştur.

II- PARTİNİN SAVUNMASI

Anayasa Mahkemesinin 16.8.2016 tarihli ve 33787353-2016/1 sayılı savunma isteyen yazısı Partiye 22.8.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Ancak Parti, kendisine verilen süre içerisinde savunma yapmamıştır.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi, Raportör Sadettin CEYHAN tarafından hazırlanan rapor, ilgili Anayasa ve kanun hükümleri, bunların gerekçeleri ile diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Başsavcılık iddianamesinde, Engelsiz Yaşam Partisinin ilk büyük kongresinde alınan kararları, yapılan seçimler sonucunda merkez karar ve yönetim kurulu ile disiplin kurulunda görev alanların adlarını, bu görevlilere ait nüfus kayıtlarını, ikametgâh belgelerini, adli sicil kayıtlarını ve istenilen diğer belgeleri göndermediği gerekçesiyle Parti hakkında 2820 sayılı Kanun’un 104. maddesine istinaden ihtar kararı verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

2820 sayılı Kanun’un 14. maddesine göre Parti genel başkanını, partinin merkez karar ve yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu üyelerini seçme görevi büyük kongreye verilmiştir. Aynı Kanun’un “Siyasi Parti Sicili” başlıklı 10. maddesinin (b) bendinde siyasi partilerin “Merkez organları ile teşkilat kurdukları il, ilçe ve beldeleri, bunların organlarında görev alanların adlarını, soyadlarını, doğum yer ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını ve ikametgâhlarını gösterir onaylı listeleri” on beş gün içerisinde Başsavcılığa gönderecekleri belirtilmiş, üçüncü fıkrasında ise “Cumhuriyet Başsavcılığınca istenilen sicille ilgili diğer bilgi ve belgeler de bu dosyaya konulur” denilmiştir.

2820 sayılı Kanun’un 104. maddesinde, bir siyasi partinin bu Kanun’un 101. maddesi dışında kalan emredici hükümleriyle diğer kanunların siyasi partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca resen yazı ile başvurulacağı, Anayasa Mahkemesinin söz konusu hükümlere aykırılık görmesi durumunda bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasi parti hakkında ihtar kararı vereceği öngörülmektedir.

Buna göre, 2820 sayılı Kanun’un 10. maddesi hükümlerine aykırı olarak yaptığı ilk büyük kongrede alınan kararları, yapılan seçimler sonucunda merkez karar ve yönetim kurulu ile disiplin kurulunda görev alanların adlarını, bu görevlilere ait nüfus kayıtlarını, ikametgâh belgelerini, adli sicil kayıtlarını ve istenilen diğer belgeleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndermeyen Engelsiz Yaşam Partisine söz konusu belge ve bilgileri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesi için ihtar verilmesi gerekir.

IV- HÜKÜM

22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, ilk büyük kongresinde alınan kararları, yapılan seçimler sonucunda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Disiplin Kurulunda görev alanların adlarını, bu görevlilere ait nüfus kayıtlarını, ikametgah belgelerini, adli sicil kayıtlarını ve istenilen diğer belgeleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndermeyen Engelsiz Yaşam Partisine, söz konusu bilgi ve belgeleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesi için aynı Kanun’un 104. maddesi gereğince İHTARDA BULUNULMASINA, 14.12.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Burhan ÜSTÜN

Başkanvekili

Engin YILDIRIM

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Serruh KALELİ

Üye

 Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

Üye

 Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

 

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Hasan Tahsin GÖKCAN

 

Üye

Kadir ÖZKAYA

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

 

Üye

Recai AKYEL

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2016/1
Esas No 2016/1 
Karar Tarihi 14/12/2016
Künye (AYM, E.2016/1 , K.2016/1, 14/12/2016, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) İhtarda bulunulmasına
Karar Türü Siyasi Parti İhtar
Davacı - Davalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Engelsiz Türkiye Partisi
Resmi Gazete 03/01/2017 - 29937
Üyeler Recai AKYEL
Yusuf Şevki HAKYEMEZ
Raportör Sadettin CEYHAN

T.C. Anayasa Mahkemesi