logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2010/25, (Siyasi Parti Mali Denetimi) K.2012/8, 11/07/2012, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2010/25(Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı:2012/8

Karar Günü:11.7.2012

R.G. Tarih-Sayı:26.07.2012-26365

 

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

 Ebedi Nizam Partisi'nin 2009 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Ebedi Nizam Partisi'nin 2009 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

'Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle' karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği 2009 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Ebedi Nizam Partisi'nin 2009 yılı gelirlerinin 26.270,90 YTL, giderlerinin 26.103,44 YTL, alacaklarının 121,60 YTL olduğu ve 45,86 YTL'nin nakit mevcudu olarak 2010 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Ebedi Nizam Partisi Genel Merkezi'nin 2009 yılı gelirleri toplamı 23.600,00 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın 23.597,63 YTL'si üye yıllık aidat gelirleri ve 2,37 YTL'si geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Ebedi Nizam Partisi il örgütlerinin 2009 yılı gelirleri toplamı 2.670,90 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın tamamı üye yıllık aidatı gelirlerinden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Ebedi Nizam Partisi Genel Merkezi'nin 2009 yılı giderleri toplamı 23.579,39 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın 2.219,37 YTL'si temsil ve ağırlama giderleri, 3.136,50 YTL'si kırtasiye ve büro giderleri, 663,02 YTL'si haberleşme giderleri, 9.300,00 YTL'si kira giderleri, 369,98 YTL'si bakım onarım giderleri, 1.877,87 YTL'si ısınma aydınlatma temizlik giderleri ve 6.012,65 YTL'si vergi sigorta noter giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin 2010 yılına devreden nakit mevcudu 20,61 YTL'dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

1- Aşağıdaki kişisel harcamaların Parti bütçesinden karşılanma nedeni sorulmuştur.

Kişisel Harcamalara İlişkin Liste

Yevmiye Tarih No

Faturayı Düzenleyen

Fatura(Fiş) Tarih No

İçerik

Tutar

06.01.2009/6

Şeref Makromarket

06.01.2009/0039

Sigara

13,70

08.02.2009/16

'

08.02.2009/0207

'

 4,80

09.02.2009/18

'

09.02.2009/0034

'

 8,55

 Toplam: 27,05 YTL

Parti yetkilileri 'Genel Merkeze kuruluşa müteakip gelen partili ve gönüldaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Temsil ve Ağırlama aşamasındaki harcamaları içermektedir. Devam eden süreçte, bu konudaki temsil ve ağırlamaya yönelik ikramlara son verilmiş bulunmaktadır.' şeklinde cevap vermişlerdir.

Söz konusu giderlerin siyasi faaliyetin icrası nedeniyle yapılan harcamalardan olmadığı, bu giderlerin kişisel olması nedeniyle parti amacına yönelik harcama olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu nedenle 27,05 YTL'nin Hazine'ye irad kaydedilmesi gerekir.

2- Parti görevlilerinin vergi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan pişmanlık zammı, gecikme zammı ile usulsüzlük cezalarının Parti bütçesinden ödenme nedeni sorulmuştur.

Pişmanlık Zammı, Gecikme Zammı ve Cezalara İlişkin Liste

Yevmiye Tarih No

Pişmanlık Zammı

Gecikme Zammı

Usülsüzlük Cezası

Tutar

30.04.2009/58

 

3,00

 

3,00

29.06.2009/94

201,00

 

 

201,00

29.06.2009/95

225,00

 

 

225,00

29.06.2009/96

165,00

 

 

165,00

29.06.2009/97

135,00

 

 

135,00

29.06.2009/98

90,00

 

 

90,00

29.06.2009/99

 

 

2,33

2,33

29.06.2009/100

 

 

2,13

2,13

29.06.2009/101

 

 

2,13

2,13

29.06.2009/102

 

 

2,13

2,13

29.06.2009/103

 

 

16,67

16,67

 Toplam: 844,39 YTL

Parti yetkilileri 'Partimiz kuruluşu ve devamındaki dönemde, Stopaja konu ödemeler geç yapıldığından cezaya düşülmüş, bu nedenle de zamlı ve cezalı ödeme durumunda kalınmıştır.' şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan pişmanlık zammı, gecikme zammı ve usulsüzlük cezalarından parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkânı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır. Bu nedenle 844,39 YTL'nin Hazine'ye irad kaydedilmesi gerekir.

2- İl Örgütleri Giderleri

Ebedi Nizam Partisi'nin il örgütünün 2009 yılı giderleri toplamı 2.645,65 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın 436,27 YTL'si temsil ağırlama giderleri, 82,50 YTL'si kırtasiye ve büro giderleri, 620,86 YTL'si haberleşme giderleri, 378,80 YTL'si kira giderleri, 808,38 YTL'si ısınma aydınlatma ve temizlik giderleri, 197,24 YTL'si vergi, sigorta, noter giderleri, 121,60 YTL'si 2010 yılına devreden alacaklardan oluşmaktadır.

İl örgütünün 2010 yılına devreden nakit mevcudu 25,25 YTL'dir.

 Parti'nin il örgütünün 2009 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu görülmektedir.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Ebedi Nizam Partisi'nin 2009 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, Parti'nin 2009 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz YTL'yi aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Ebedi Nizam Partisi'nin 2009 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti'nin 2009 yılı kesin hesabında gösterilen 26.270,00 YTL geliri ve 26.103,44 YTL gideri, 121,60 YTL alacakları ile 45,86 YTL nakit devrinin Hazine'ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna,

2- Kesinhesapta gösterilen giderlerden Parti amacına uygun ve Parti tüzelkişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 871,44 YTL karşılığı Parti malvarlığının 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddeleri gereğince Hazine'ye irad kaydedilmesine,

11.7.2012 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

 

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

 

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2012/8
Esas No 2010/25
Karar Tarihi 11/07/2012
Künye (AYM, E.2010/25, K.2012/8, 11/07/2012, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Hazineye gelir yazılmasına
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Ebedi Nizam Partisi
Resmi Gazete 26/07/2012 - 26365
Üyeler Haşim KILIÇ
Serruh KALELİ
Alparslan ALTAN
Fulya KANTARCIOĞLU
Serdar ÖZGÜLDÜR
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Zehra Ayla PERKTAŞ
Recep KÖMÜRCÜ
Burhan ÜSTÜN
Engin YILDIRIM
Nuri NECİPOĞLU
Hicabi DURSUN
Celal Mümtaz AKINCI
Erdal TERCAN
Muammer TOPAL
Zühtü ARSLAN
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi