logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2002/4, (Siyasi Parti Kapatma) K.2009/2, 09/07/2009, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2002/4 (Siyasî Parti Kapatma)

Karar Sayısı:2009/2

Karar Günü:9.7.2009

R.G. Tarih-Sayı:07.10.2009-27369

 

DAVACI : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

DAVALI : Türkiye Komünist Partisi

DAVANIN KONUSU: Anayasa Mahkemesi'nin 9.1.2002 günlü, E.2001/11 (Siyasi Parti- İhtar), K.2002/7 sayılı kararının Partiye tebliğinden başlayarak yasal süresi içinde ihtar konusu 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı durumu Yasa'ya uygun ve ihtarda belirtildiği biçimde eksiksiz olarak yerine getirmediği iddiasıyla Türkiye Komünist Partisi'nin aynı Yasa'nın 104. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kapatılmasına karar verilmesi istemidir.

I- DAVA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 4.11.2002 gün ve SP 115 Hz.2002/16 sayılı iddianamesiyle, 16.8.1993 tarihinde Sosyalist İktidar Partisi adıyla tüzel kişilik kazanan davalı siyasi partinin 11.11.2001 tarihinde yapılan olağanüstü kongresinde, komünist adıyla parti kurulmasını ya da bu sözcüğün parti adında kullanılmasını yasaklayan 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesi hükmüne rağmen ismini Türkiye Komünist Partisi olarak değiştirdiğini, talep üzerine Anayasa Mahkemesi'nin 2002/7 sayılı kararıyla söz konusu aykırılığın altı ay içinde giderilmesi için siyasi partiye ihtarda bulunulmasına karar verildiğini, altı aylık sürenin geçmesine rağmen aykırılığın giderilmemesi nedeniyle 2820 sayılı Yasa'nın 104. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Türkiye Komünist Partisi'nin kapatılmasına karar verilmesini iddia ve talep etmiştir.

II- DEĞERLENDİRME

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın; Türkiye Komünist Partisi'nin kapatılmasına karar verilmesi istemini içeren 4.11.2002 günlü, SP. Hz. 2002/16 sayılı iddianamesi ve ekleri, konuya ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve yasa kuralları okundu gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa Mahkemesi'nin 8.1.2008 günlü toplantısında bakılmakta olan davada uygulanacak olan 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesinin 2.1.2003 günlü, 4478 sayılı Yasa ile değiştirilen ikinci fıkrasının ikinci tümcesi Anayasa'nın 10.,68 ve 69. maddelerine aykırı görüldüğünden, Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Yasa'nın 28. maddesi uyarınca esas hakkında bir karar verilmek üzere davanın geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi 11.6.2009 günlü, E. 2008/5, K. 2009/81 sayılı kararı ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesinin, 2.1.2003 günlü, 4778 sayılı Yasa'nın 12. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının 'Bu yazının tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı o siyasi partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için Anayasa Mahkemesine re'sen dava açabilir...'biçimindeki ikinci tümcesini iptal etmiş ve bu karar 7.7.2009 günlü, 27281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığından davanın düşmesine karar verilmesi gerekmiştir.

III- SONUÇ

A- Anayasa Mahkemesi'nce verilen 9.1.2002 günlü, E. 2001/11 (Siyasi Parti-İhtar), K. 2002/7 sayılı ihtar kararına rağmen Yasa'ya aykırı durumun düzeltilmesi için 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104/2. maddesi uyarınca kendisine tanınan sürede ihtar konusu aykırılığı 'Siyasi Partiler Yasası'na uygun olarak' gidermeyerek sürdürdüğü ileri sürülen Türkiye Komünist Partisi'nin, aynı Yasa'nın 104/2. maddesi uyarınca kapatılmasına karar verilmesi istemiyle açılan davanın yasal dayanağını oluşturan, 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesinin, 2.1.2003 günlü, 4778 sayılı Yasa'nın 12. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının ikinci tümcesinin, Anayasa Mahkemesi'nin 11.6.2009 günlü, E. 2008/5, K. 2009/81 sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle DAVANIN DÜŞMESİNE,

B- Gereği için karar örneğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine,

9.7.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

 

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

16.09.2009 tarihli gündemde, heyet tarafından sonuç kısmının 1. paragrafı çıkarılmıştır.

Ancak kısa karar değiştirilmemiştir'

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2009/2
Esas No 2002/4
Karar Tarihi 09/07/2009
Künye (AYM, E.2002/4, K.2009/2, 09/07/2009, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Düşmesine
Karar Türü Siyasi Parti Kapatma
Davacı - Davalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Türkiye Komünist Partisi
Resmi Gazete 07/10/2009 - 27369
Üyeler Sacit ADALI
A. Necmi ÖZLER
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi