logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler

(AYM, E.2001/8, K.2008/49, 12/02/2008, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2001/8 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı:2008/49

Karar Günü:12.2.2008

R.G. Tarih-Sayı:04.03.2008-26806

 

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Gönül Birliği Yeşiller Partisi'nin 2000 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 16. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN'in katılımıyla 17.9.2002 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle' karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği 2000 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Gönül Birliği Yeşiller Partisi'nin 2000 yılında herhangi bir il ve ilçe teşkilatı olmadığından sadece Genel Merkez kesinhesabı incelenmiştir.

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Gönül Birliği Yeşiller Partisi'nin 2000 yılı gelirleri toplamının 710.000.000.- TL ve giderleri toplamının 664.437.570.- TL olduğu, 45.562.430.- TL nakit mevcudunun 2001 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

A- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi'nin gelirleri 710.000.000.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 160.000.000.- lirası bağış gelirlerinden, 550.000.000.- lirası aidat gelirlerinden oluşmaktadır.

Genel Merkezin 2000 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi'nin giderleri toplamı 664.437.570.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 15.407.570.- lirası noter gideri, 36.000.000.- lirası apartman aidat gideri, 39.800.000.- lirası ulaşım gideri, 48.000.000- lirası konaklama gideri, 42.500.000.- lirası temsil ve ağırlama gideri, 16.497.000.- lirası hizmet gideri, 47.000.000.- lirası patent alım gideri, 105.300.000.- lirası demirbaş gideri, 294.000.000- lirası kira gideri, 19.933.000.- lirası müteferrik giderlerden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi'nin 2001 yılına devreden nakit mevcudu 45.562.430.- liradır.

Genel Merkezi'nin 2000 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti'nin 2000 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

Parti'nin 2000 yılı içinde edindiği 105.300.000.- lira tutarındaki taşınır malın Kanun'a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Gönül Birliği Yeşiller Partisi'nin 2000 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti'nin 2000 yılı kesinhesabında gösterilen 710.000.000.-TL gelir ve 664.437.570.-TL gider ile 45.562.430.-TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna,

12.2.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

 

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2008/49
Esas No 2001/8
Karar Tarihi 12/02/2008
Künye (AYM, E.2001/8, K.2008/49, 12/02/2008, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Gönül Birliği Yeşiller Partisi
Resmi Gazete 04/03/2008 - 26806
Üyeler Haşim KILIÇ
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Sacit ADALI
Fulya KANTARCIOĞLU
Ahmet AKYALÇIN
Mehmet ERTEN
A. Necmi ÖZLER
Serdar ÖZGÜLDÜR
Şevket APALAK
Serruh KALELİ
Zehra Ayla PERKTAŞ
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi