logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler

(AYM, E.2006/30, K.2008/11, 09/01/2008, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2006/30 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı:2008/11

Karar Günü:9.1.2008

R.G. Tarih-Sayı:25.01.2008-26767

 

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Hak ve Özgürlükler Partisi'nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Hak ve Özgürlükler Partisi'nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; 'Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle' karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği 2005 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Hak ve Özgürlükler Partisi'nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2005 yılı gelirlerinin 48.111,01 YTL., giderlerinin 49.352,43 YTL., 2006 yılına devreden borcunun 1.177,63 YTL., ödenecek verginin 198,00 YTL. ve devreden nakit mevcudunun 134,21 YTL. olduğu, gelir ve borç devir rakamlarının toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi gelirleri 9.988,73 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 8.610,00 YTL.si bağış gelirleri ve 1.378,73 YTL.si ise 2004 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti'nin il örgütleri gelirleri 38.122,28 YTL. olarak gösterilmiş olup, tamamı bağış ve aidat gelirlerinden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi giderleri 10.052,52 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 9.887,52 YTL.si genel giderler ve 165,00 YTL.si ise önceki yıla ait vergi ödemesinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi'nin 2006 yılına devreden nakit mevcudu 134,21 YTL. dir.

Parti Genel Merkezi'nin 2006 yılına devreden ödenecek vergi miktarı 198,00 YTL. dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 39.299,91 YTL. olarak gösterilmiş olup, tamamı genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır.

Parti'nin il örgütlerinin 2005 yılı gelirleri ve giderleri arasındaki 1.177,63 YTL. lik fark borç olarak 2006 yılına devretmiştir.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Hak ve Özgürlükler Partisi'nin 2005 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, Parti'nin 2005 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz YTL yi aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Hak ve Özgürlükler Partisi'nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti'nin 2005 yılı kesinhesabında gösterilen 48.111,01 YTL geliri ve 49.352,43 YTL gideri ile 2006 yılına devreden 1.177,63 YTL borcu (gider farkı), 198,00 YTL ödenecek vergisi, 133,80 YTL kasa ve 0,41 YTL banka mevcudunun eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna,

9.1.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Üye

Cafer ŞAT

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

Üye

Şevket APALAK

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2008/11
Esas No 2006/30
Karar Tarihi 09/01/2008
Künye (AYM, E.2006/30, K.2008/11, 09/01/2008, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Hak ve Özgürlükler Partisi
Resmi Gazete 25/01/2008 - 26767
Üyeler Haşim KILIÇ
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Sacit ADALI
Fulya KANTARCIOĞLU
Ahmet AKYALÇIN
Mehmet ERTEN
Cafer ŞAT
A. Necmi ÖZLER
Serdar ÖZGÜLDÜR
Şevket APALAK
Zehra Ayla PERKTAŞ
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi