logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler

(AYM, E.2000/6, K.2006/3, 27/01/2006, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2000/6 (Siyasî Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı:2006/3

Karar Günü:27.1.2006

R.G. Tarih-Sayı:15.03.2006-26109

 

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

İşçi Partisi'nin 1999 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 16. Maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN'ın katılmalarıyla 4.1.2001 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

İşçi Partisi'nin 1999 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda 'Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, oybirliğiyle' karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği 1999 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde, Parti'nin Genel Merkezi ile 61 il örgütünün 1999 yılı gelirlerinin 146.691.380.088.-TL, giderlerinin 139.918.595.251.-TL, borçlarının 2.267.235.041.-TL, alacaklarının 109.265.000.-TL ve 2000 yılına nakit devrinin 8.930.754.878.-TL, gelir ve borç rakamlarının toplamı ile gider, alacak ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi'nin gelirleri 23.561.405.787.-TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 2.885.000.000.-lirası üye aidatları, 10.153.235.000.-lirası bağışlar, 4.273.000.000.-lirası örgüt yardımları, 1.993.000.000.-lirası parti etkinlikleri, 3.575.600.000.-lirası satış, 22.000.000.-lirası tüketim malı bağış karşılığı ve 659.570.787.-lirası ise önceki yıl (401.544.787.-lirası önceki yıldan devreden nakit, 37.675.000.-lirası 1998 yılından devreden yol avansları, 126.086.000.-lirası 1998 yılından devreden mutemet avansları, 94.265.000.-lirası 1998 yılından devreden depozitolar) gelirleridir.

Parti Genel Merkezi'nin 2000 yılına devreden alacakları 94.265.000.- lira olup, tamamı kira, elektrik ve su için ödenen depozitolar karşılığıdır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Partinin il örgütlerinin gelirleri 123.129.974.301.-TL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 40.086.498.500.-lirası üye aidatları, 56.423.235.362.-lirası bağışlar, 20.634.760.000.-lirası örgüt yardımları, 181.000.000.-lirası parti etkinlikleri, 374.800.000.-lirası satış ve 5.429.680.439.- lirası ise önceki yıl (devreden nakit) gelirleridir.

Parti İl Örgütleri'nin 2000 yılına devreden alacakları 15.000.000.-TL olup, tamamı verilen depozitolar karşılığıdır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin Merkez Komitesi kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi'nin giderleri 25.005.701.897.-TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 8.691.992.700.-lirası yönetim, 4.692.233.424.-lirası personel, 220.000.000.-lirası örgütlere verilen yardımlar, 1.250.000.000.-lirası parti etkinlikleri, 3.845.723.344.-lirası gezi, seçim ve toplantı, 5.256.949.738.-lirası basın ve yayın, 774.050.025.-lirası demirbaş alım, 14.856.650.-lirası vergi, hukuk ve mahkeme, 259.896.016.-lirası ise önceki yıl giderleridir.

Parti Genel Merkezi'nce 728.673.931.-lira nakit mevcudu olarak 2000 yılına devredilmiştir.

Parti Genel Merkezi'nin borçları 2.267.235.041.-liradır. 1999 yılından 2000 yılına devreden toplam 2.267.235.041.-TL borç tutarının 1.064.513.000.-TL.sı ödenecek vergi stopajları, 1.027.815.016.-TL.sı ödenecek SSK primleri ve 174.907.025.-TL.sı da satıcılardan alınan mal ve hizmet karşılığıdır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin ve borçların 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Partinin il örgütlerinin giderleri 114.912.893.354.-TL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 70.022.701.212.-lirası yönetim, 24.687.760.000.-lirası örgüt yardımları, 1.096.849.455.-lirası parti etkinlikleri, 15.090.456.440.-lirası gezi, seçim ve toplantı, 3.900.404.797.-lirası basın ve yayın, 91.600.000.-lirası demirbaş alım, 23.121.450.-lirası ise önceki yıl giderleridir.

Parti İl Örgütleri'nce 8.202.080.947.-TL nakit mevcudu olarak 2000 yılına devredilmiştir.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin ve borçların Merkez Komitesi kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Parti'nin kesinhesabı ve ekleri üzerinde yapılan incelemede, 1999 yılında taşınmaz ediniminin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Parti 1999 yılında 2820 sayılı Yasa'nın 74. Maddesi uyarınca her birinin değeri yüz milyon lirayı aşan 432.850.400.-TL. tutarında taşınır mal edinmiştir.

Bunun 282.850.400.-TL.lık kısmının Parti Genel Merkezi'nce satınalma yoluyla edinilen iki adet bilgisayar yazıcısına ilişkin, 150.000.000.-TL.lık kısmının ise Balıkesir il örgütünce bağış yoluyla edinilen koltuk takımına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Parti'nin kesinhesabı ve ekleri üzerinde yapılan incelemede, satınalma ve bağış yoluyla elde edilen değerlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak sağlan,dığı sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

İşçi Partisi'nin 1999 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti'nin kesinhesabında gösterilen 146.691.380.088.-TL gelirin, 139.918.595.251.-TL giderin, 2.267.235.041.-TL borcun, 109.265.000.-TL alacağın ve 8.930.754.878.-TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna, 27.1.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Tülay TUĞCU

 Başkanvekili

 Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

 Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

 

Üye

 Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

 Şevket APALAK

 

 

Üye

 Serruh KALELİ

Üye

 Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2006/3
Esas No 2000/6
Karar Tarihi 27/01/2006
Künye (AYM, E.2000/6, K.2006/3, 27/01/2006, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - İşçi Partisi
Resmi Gazete 15/03/2006 - 26109
Üyeler Sacit ADALI
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi