logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2004/4, (Siyasi Parti İhtar) K.2005/1, 20/07/2005, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2004/4 (Siyasî Parti-İhtar)

Karar Sayısı:2005/1

Karar Günü:20.7.2005

Resmi Gazete Tarih-Sayısı:19.10.2005 - 25971

 

İHTAR İSTEMİNDE BULUNAN : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

İHTAR İSTEMİNİN KONUSU : 3.9.2001 tarihinde kurulan ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen süre içerisinde ilk büyük kongresini yapmayan Lider Türkiye Partisi'ne, aynı Yasa'nın 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi istemidir.

I- İHTAR İSTEMİNİN GEREKÇESİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3.12.2004 günlü, SP.110 Hz. 2004/3 sayılı başvuru dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:

 “Gerekçe: 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 14. maddesinin 7. fıkrasında; ‘Parti kurucuları ilk büyük kongreyi, partinin tüzel kişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde toplamak zorundadırlar' şeklinde emredici hüküm yer almaktadır.

Davalı partinin ilk büyük kongresini kuruluşunu takip eden iki yıllık sürede yapmadığı ekte sunulan Başsavcılığımız Siyasi Partiler Sicil Bürosu tutanağından anlaşılmaktadır. Yine ekte sunulan davalı partinin 24.11.2004 tarihli yazısına göre Siyasi Partiler Yasası'nda öngörülen emredici hükme rağmen büyük kongre tarihi olarak 30.10.2005 tarihi belirtilmiştir.

2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 4445 sayılı Yasa ile değişik 104. maddesinde ‘Bir siyasi partinin bu Kanunun 101. maddesi dışında kalan emredici hükümleriyle diğer kanunların siyasi partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığınca, re'sen yazı ile başvurulur' hükmü yer almaktadır.

Açıklanan bu nedenle, davalı Lider Türkiye Partisi'nin, Siyasi Partiler Yasasında yer alan kuruluşundan itibaren iki yıl içinde büyük kongresini yapması gerektiği yolundaki emredici hükme aykırılığının giderilmesi için, Yüksek Mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

Sonuç ve istem: Kuruluşundan itibaren ilk büyük kongresini yasal süre içinde toplamayarak 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 14. maddesine aykırı davranan, Lider Türkiye Partisi (LTP) hakkında, bu aykırılığın giderilmesi için aynı Yasanın 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi arz ve talep olunur.”

II- İNCELEME

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihtar başvurusu, işin incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve dayanılan yasa kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Cumhuriyet Başsavcılığı Lider Türkiye Partisi'nin tüzelkişilik kazandığı 3.9.2001 tarihinden itibaren, Siyasî Partiler Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen 2 yıl içinde büyük kongresini yapmadığını ileri sürerek 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun 104. maddesi gereğince ihtar kararı verilmesini istemiştir.

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun 14. maddesinin yedinci fıkrasının son tümcesinde “Parti kurucuları ilk büyük kongreyi, partinin tüzel kişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde toplamak zorundadırlar” denilmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihtar istemine ilişkin dilekçesine ekli Siyasî Partiler Sicil Bürosu'nca düzenlenen 3.12.2004 günlü tutanakta, Lider Türkiye Partisi'nin 3.9.2001 tarihinde kurulduğu ve 2820 sayılı Yasa'nın 14. maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen 2 yıllık süre içerisinde kongresini yapmadığı belirtilmiştir.

Bu durumda, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun 14. maddesine aykırı olarak ilk büyük kongresini yasal süresi içinde toplamamak suretiyle Yasa'ya aykırı davrandığı saptanan Lider Türkiye Partisi'ne bu aykırılığın giderilmesi için aynı Yasa'nın 104. maddesi uyarınca ihtarda bulunulması gerekir.

III- SONUÇ

A- 3.9.2001 tarihinde kurulan ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 14. maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen süre içerisinde ilk büyük kongresini yapmayan Lider Türkiye Partisi'ne, kararın tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde bu aykırılığı gidermesi için aynı Yasa'nın 104. maddesi gereğince İHTARDA BULUNULMASINA,

B- Karar örneğinin gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine,

20.7.2005 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

Cafer ŞAT

Üye

A. Necmi ÖZLER

 

Üye

Ali GÜZEL

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2005/1
Esas No 2004/4
Karar Tarihi 20/07/2005
Künye (AYM, E.2004/4, K.2005/1, 20/07/2005, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) İhtarda bulunulmasına
Karar Türü Siyasi Parti İhtar
Davacı - Davalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Lider Türkiye Partisi
Resmi Gazete 19/10/2005 - 25971
Üyeler Haşim KILIÇ
Sacit ADALI
Fulya KANTARCIOĞLU
Tülay TUĞCU
Ahmet AKYALÇIN
Mehmet ERTEN
Mustafa YILDIRIM
Cafer ŞAT
A. Necmi ÖZLER
Ali GÜZEL
Serdar ÖZGÜLDÜR
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi