logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2003/6, (Siyasi Parti Kapatma) K.2004/5, 14/10/2004, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2003/6 (Siyasî Parti Kapatma)

Karar Sayısı:2004/5

Karar Günü:14.10.2004

Resmi Gazete Tarihi:08.02.2005

 

DAVACI : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

DAVALI : Türkiye Özürlüsü İle Mutludur Partisi

DAVANIN KONUSU : Türkiye Özürlüsü İle Mutludur Partisi'nin, kurulduğu tarihten itibaren aralıksız iki dönem TBMM genel seçimlerine katılmamış olması nedeniyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 105. maddesi uyarınca kapatılmasına karar verilmesi istemidir.

I- DAVA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın 17.3.2003 günlü, SP 86 Hz.2003/06 sayılı iddianamesinde özetle, davalı Parti'nin kurulduğundan itibaren aralıksız iki dönem TBMM genel seçimine katılmaması nedeniyle kapanma kararı alması için yazılan yazı gereğini yerine getirmediği ileri sürülerek, 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası'nın 105. maddesi uyarınca kapatılmasına karar verilmesi iddia ve talep olunmuştur.

II- İNCELEME

Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa Mahkemesi'nin Esas: 2003/6 (Siyasî Parti Kapatma) davaya ilişkin 1.4.2003 günlü toplantısında, “bakılmakta olan davada uygulanacak olan 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun 105. maddesi, Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerine aykırı görüldüğünden, Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Yasa'nın 28. maddesi uyarınca esas hakkında bir karar verilmek üzere davanın geri bırakılması” kararlaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun 105. maddesinin iptaline ilişkin 1.4.2003 günlü, Esas: 2003/21 ve Karar: 2003/13 sayılı kararı, 22.7.2003 günlü, 25176 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve kararın yürürlüğe girmesi için verilen bir yıllık sürede 22.7.2004 günü sona ermiştir. Bu süre içerisinde yasakoyucu tarafından yeni bir düzenleme yapılmadığından davalı parti hakkında açılan kapatma davasının yasal dayanağı kalmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddi gerekir.

III- SONUÇ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17.3.2003 günlü, SP 86. Hz 2003/06 sayılı İddianamesi ile kurulduğu tarihten itibaren aralıksız iki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerine katılmayan Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisi hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 105. maddesi uyarınca açılan kapatılma davasının REDDİNE, 14.10.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

 

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

Fazıl SAĞLAM

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2004/5
Esas No 2003/6
Karar Tarihi 14/10/2004
Künye (AYM, E.2003/6, K.2004/5, 14/10/2004, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Kapatılma isteminin reddine
Karar Türü Siyasi Parti Kapatma
Davacı - Davalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Türkiye Özürlüsü İle Mutludur Partisi
Resmi Gazete 08/02/2005 - 25721
Üyeler Mustafa BUMİN
Sacit ADALI
Fulya KANTARCIOĞLU
Ertuğrul ERSOY
Tülay TUĞCU
Ahmet AKYALÇIN
Mehmet ERTEN
Mustafa YILDIRIM
Fazıl SAĞLAM
A. Necmi ÖZLER
Serdar ÖZGÜLDÜR
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi