logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2001/2, (Siyasi Parti İhtar) K.2001/2, 20/03/2001, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2001/2 (Siyasî Parti-İhtar)

Karar Sayısı:2001/2

Karar Günü:20.3.2001

R.G. Tarih-Sayı:R.G.'de yayımlanmamıştır. (Karar verilmesine yer olmadığına)

 

İHTAR İSTEMİNDE BULUNAN :Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

İHTAR İSTEMİNİN KONUSU : "Sultan" adıyla kurulmasının 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırılık oluşturduğu ileri sürülerek bu aykırılığın giderilmesi için aynı Yasa'nın 104. maddesi uyarınca Türkiye Sultan Partisi hakkında ihtar kararı verilmesi istemidir.

I- İHTAR İSTEMİNİN GEREKÇESİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 28.2.2001 günlü, SP.85 Muh. 2001/125 sayılı ihtar başvurusu şöyledir:

"24.7.1996 tarihinde İçişleri Bakanlığına kuruluş bildirisi ve belgelerini vermek suretiyle "Türkiye Sultan Partisi" adıyla bir siyasî parti kurularak tüzel kişilik kazanmış ve kuruluş bildirisi ile belgelerin birer örneği 2820 sayılı Yasa'nın 8. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımıza tevdi olunmuş, parti program ve tüzüğü incelemeye alınmıştır.

Parti program ve tüzüğünün, Anayasa'daki yasaklara aykırılık halinde partilerin kapatılmasını düzenleyen 2820 sayılı Yasa'nın 101. maddesi (a) bendinde belirtilen "sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlama" yasağına aykırılık içermediği anlaşılmakla birlikte;

2820 sayılı Yasa'nın kullanılamayacak parti adları ve işaretler başlıklı 96. maddesi son fıkrası "Komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, mezhep ve bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla da siyasî partiler kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz" hükmünü içermektedir.

Aleyhine başvurulan partinin "Sultan" adıyla kurulması anılan Yasa'nın dördüncü kısmında yer alan 96. maddesine açık aykırılık oluşturmaktadır.

Aynı Yasa'nın 104. maddesinde ise "Bir siyasî partinin, bu Kanunun 101 inci maddesi dışında kalan emredici hükümleriyle diğer kanunların siyasî partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine, Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen yazı ile başvurulur" hükmü öngörülmüştür.

Sonuç ve İstem: Aleyhine başvurulan siyasî partinin adı konusundaki yasaya aykırılığın giderilmesi için anılan yasa hükümleri uyarınca ihtar kararı verilmesi arz ve talep olunur."

II- İNCELEME

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihtar başvurusu, işin incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve yasa kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Türkiye Sultan Partisi Genel Başkanı'nın 13.3.2001 günlü, 2001/1 sayılı yazısı ile ekinde gönderilen 13.3.2001 günlü kurucu üyeler tarafından alınan kararın incelenmesinden, Parti'nin 13.3.2001 gününde Genel Başkan Yaşar Sultan başkanlığında toplanan kurucu üyelerince, il ve ilçe teşkilatının bulunmadığı, 1.1.2001 tarihinden itibaren çalışmalarının sona erdiği, gelir ve giderlerinin de olmadığı belirtilerek Tüzüğü'nün 205. maddesine göre kapatılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, konusu kalmayan "ihtar istemi" hakkında karar verilmesine yer yoktur.

III- SONUÇ

Parti yetkili organlarınca Türkiye Sultan Partisi'nin kapatılmasına karar verildiğinden, konusu kalmayan ihtar istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 20.3.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2001/2
Esas No 2001/2
Karar Tarihi 20/03/2001
Künye (AYM, E.2001/2, K.2001/2, 20/03/2001, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) İhtar istemini hakkında karar vermeye yer olmadığına
Karar Türü Siyasi Parti İhtar
Davacı - Davalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Türkiye Sultan Partisi
Üyeler Mustafa BUMİN
Haşim KILIÇ
Samia AKBULUT
Yalçın ACARGÜN
Sacit ADALI
Ali HÜNER
Fulya KANTARCIOĞLU
Mahir Can ILICAK
Ertuğrul ERSOY
Tülay TUĞCU
Ahmet AKYALÇIN
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi