logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler

(AYM, E.1999/21, K.2000/8, 12/09/2000, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:1999/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı:2000/8

Karar Günü:12.9.2000

R.G. Tarih-Sayı:13.10.2000-24199

 

I- MALİ DENETİMİN KOSUNU

Emeğin Partisi'nin 1998 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU'nun katılmalarıyla 15.2.2000 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında; 'Emeğin Partisi'nin 1998 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, oybirliğiyle' karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği 1998 yılı kesinhesap çizelgeleri ile muhasebe defterleri, gelir ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddî ögelerini oluşturan defter ve belgelerde Emeğin Partisi'nin 1998 yılı gelir ve giderleri birbirine denk biçimde Genel Merkez gelir ve giderleri 3.279.751.595.- lira, 55 il örgütü ile il örgütü bulunmayan bir ilçe örgütünden gelir ve gideri bulunmadığı bildirilen 11 il ve bir ilçe örgütü dışında kalan 44 il örgütünün gelir ve giderleri 20.234.646.807.- lira olmak üzere toplam 23.514.398.402.- lira gösterilmiştir.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi'nin 1998 yılı içindeki gelirleri, 3.279.751.595.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun; 767.064.900.- lirası yayın satışları, 2.446.625.223.- lirası il örgütlerinden sağlanan yardımlar, 66.061.472.- lirası da nakit devridir.

Genel Merkez'in muhasebe defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti'nin 44 il örgütünce sağlanan gelirleri toplamı 20.234.646.807.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun; 6.855.161.904.- lirası Parti'ye giriş ve üyelik aidatları, 10.106.883.896.- lirası bağışlar, 733.700.000.- lirası yayın satışları, 1.985.850.000.- lirası yemek, şenlik, konser gelirleri ile rozet ve bayrak satışları, 553.051.007.- lirası da nakit devridir.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun 61. maddesinde belirtilen kaynaklardan sağlandığı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek bunların Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi'nin 1998 yılı giderleri 2.945.729.935.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun; 2.034.482.000.- lirası kira ve bina yönetim giderleri, 254.414.935.- lirası telefon ve kargo giderleri, 656.833.000.- lirası da basım, yayın ilân giderleri ile genel giderlerdir.

 Parti Genel Merkezi'nin 3.279.751.595.- lira geliri ile 2.945.729.935.- lira gideri arasındaki farkı oluşturan 334.021.660.- lira nakit mevcudu olarak 1999 yılına devretmiştir.

Genel Merkez'in defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede; giderlerin, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti'nin 44 il örgütünün giderleri toplamı 19.479.177.863.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun; 9.785.904.336.- lirası kira ve bina yönetim giderleri, 2.799.263.957.- lirası telefon ve kargo giderleri, 1.645.359.600.- lirası tanıtım, temsil ve propaganda giderleri, 2.673.339.004.- lirası basım, yayın, ilân giderleri ile kırtasiye ve genel giderler, 2.446.625.223.- lirası Genel Merkez payı ödemeleri, 18.685.743.- lirası demirbaş alım giderleri, 110.000.000.- lirası da kongre giderleridir.

İl örgütlerinin 20.234.646.807.- lira geliri ile 19.479.177.863.- lira gideri arasındaki farkı oluşturan 755.468.944.- lira nakit mevcudu olarak 1999 yılına devredilmiştir.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede; giderlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek bunların, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV-SONUÇ

Emeğin Partisi'nin 1998 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti'nin kesinhesabında gösterilen 23.514.398.402.- lira geliri ile 22.424.907.798.- lira giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre, doğru ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna, 12.9.2000 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

 Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

 

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

Üye

 Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

 

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

 

 

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2000/8
Esas No 1999/21
Karar Tarihi 12/09/2000
Künye (AYM, E.1999/21, K.2000/8, 12/09/2000, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Emeğin Partisi
Resmi Gazete 13/10/2000 - 24199
Üyeler Mustafa BUMİN
Haşim KILIÇ
Yalçın ACARGÜN
Sacit ADALI
Ali HÜNER
Fulya KANTARCIOĞLU
Mahir Can ILICAK
Rüştü SÖNMEZ
Ertuğrul ERSOY
Tülay TUĞCU
Ahmet AKYALÇIN
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi