logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler

(AYM, E.1998/12, K.1998/55, 10/11/1998, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:1998/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı:1998/55

Karar Günü:10.11.1998

R.G. Tarih-Sayı:02.12.1998-23541

 

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi ile ilçe örgütlerini de kapsayan 2 il örgütünün 1997 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 16. maddesi uyarınca Ahmet Necdet SEZER, Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüştü SÖNMEZ'in katılmalarıyla 10.11.1998 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında; 'Dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle' karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği 1997 yılı kesinhesap çizelgeleri ile kesinhesabın dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan karşılaştırma ve inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü :

Denetimin maddî ögelerini oluşturan defter ve belgelerde Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin 1997 yılı içindeki Genel Merkez gelir ve giderlerinin 257.500.000.- lira, 2 il örgütünün gelir ve giderlerinin 73.500.00.- lira olmak üzere toplam 331.00.000.- lira olarak gösterildiği, gelir, gider ve devir rakamlarının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi'nin 1997 yılı içindeki gelirleri, 257.500.000.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun tamamının bağışlardan sağlandığı anlaşılmıştır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin, 2820 sayılı Yasa'nın 61-69. madde hükümlerine uygun olarak sağlandığı görülmüştür.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti'nin 2 il örgütünce sağlanan gelirleri toplamı 73.500.000.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun tamamının bağışlardan sağlandığı anlaşılmıştır.

Parti il örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nda belirtilen kaynaklardan sağlandığı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek bunların Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi'nin 1997 yılı içindeki giderleri 253.680.000.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun, 225.970.000.- lirası kira ve bina giderlerine, 18.290.000.- lirası telefon ve posta giderlerine, 8.015.000.- lirası genel yönetim giderlerine, 1.405.000.- lirası kırtasiye giderlerine yapılmıştır.

257.500.000.- liralık gelir ile 253.680.000.- liralık gider arasındaki farkı oluşturan 3.820.000.- lira, nakit mevcudu olarak 1998 yılına devredilmiştir.

Genel Merkez'in defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti'nin 2 il örgütünün giderleri toplamı 72.428.000.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun, 69.921.000.- lirası kira ve bina giderlerine, 2.225.000.- lirası kırtasiye giderlerine, 282.000.- lirası genel yönetim giderlerine yapılmıştır.

İl örgütlerinin geliri ile gideri arasındaki 1.072.000.- lira, sene sonu nakit mevcudu olarak gelecek yıla devredilmiştir.

İl örgütleri kesinhesap çizelgeleri gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede; giderlerin, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek bunların 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin 1997 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti'nin kesinhesabında gösterilen 331.000.000.- lira gelir ile 326.108.000.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna, 10.11.1998 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Ahmet Necdet SEZER

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Haşim KILIÇ

 

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ

 

 

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 1998/55
Esas No 1998/12
Karar Tarihi 10/11/1998
Künye (AYM, E.1998/12, K.1998/55, 10/11/1998, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Devrimci Sosyalist İsçi Partisi
Resmi Gazete 02/12/1998 - 23541
Üyeler Ahmet Necdet SEZER
Samia AKBULUT
Haşim KILIÇ
Yalçın ACARGÜN
Mustafa BUMİN
Sacit ADALI
Ali HÜNER
Lütfi Fikret TUNCEL
Fulya KANTARCIOĞLU
Mahir Can ILICAK
Rüştü SÖNMEZ
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi