logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1995/4, (Siyasi Parti İhtar) K.1995/4, 17/10/1995, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:1995/4 (Siyasî Parti-İhtar)

Karar Sayısı:1995/4

Karar Günü:17.10.1995

R.G. Tarih-Sayı:R.G.'de yayımlanmamıştır. (Red)

 

İHTAR İSTEMİNDE BULUNAN : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

İHTAR İSTEMİNİN KONUSU : 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası'nın 74. maddesindeki yükümlülüğü yasal süresi içerisinde yerine getirmeyen Büyük Birlik Partisi'ne, aynı Yasa'nın 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi istemidir.

I- İHTAR İSTEMİNİN GEREKÇESİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19.7.1995 günlü, SP.50 Hz.1995/69 sayılı başvuru dilekçesinin gerekçe bölümü aynen şöyledir :

"2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 74. maddesi "Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesinhesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesinhesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar." buyurucu hükmünü içermektedir.

Davalı siyasi partinin, 1994 yılı merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesinhesaplarını yasal süresinde ve halen Anayasa Mahkemesine ve bilgi için de Cumhuriyet Başsavcılığımıza vermediği, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 19.7.1995 gün ve 696 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Başsavcılığımız Siyasi Partiler Sicil Bürosu'nun 19.7.1995 günü düzenlediği tutanaktan anlaşılmıştır.

Sonuç ve İstem : Yasal yükümlülüğünü süresinde ve halen yerine getirmeyen davalı siyasi partiye, Siyasi Partiler Yasasının 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi arz ve talep olunur."

II- ESASIN İNCELENMESİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvuru yazısı ile ekleri ve işin esasına ilişkin rapor okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü :

Siyasî partilerin kesinhesapları hakkında 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun 73. maddesinin üçüncü fıkrasında, "Parti merkezi ve bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teşkilatı her bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar, bir evvelki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesinhesaplarını hazırlarlar. İller teşkilatından gönderilenler ve parti merkezine ait olan kesinhesaplar, merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir." denilmektedir. Yasa'nın 74. maddesi ise, 73. maddede kapsamı açıklanan "... karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesinhesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesinhesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar." kuralını içermektedir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 1994 yılı kesinhesabını süresi içerisinde vermeyen Büyük Birlik Partisi'ne 19.7.1995 gününde ihtar isteminde bulunmuştur.

Ancak, Büyük Birlik Partisi 10.8.1995 gününde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na 1994 yılı kesinhesaplarını vermiştir.

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun dördüncü kısmı dışında kalan durumlarda, aykırılıkların belli bir süre içerisinde giderilmesinin sağlanması amaçlanarak ihtar verilmesi yolu seçildiğinden, aykırılıkların giderilmesi durumunda adıgeçen Yasa'nın 104. maddesine göre ihtar verilmesine gerek kalmayacaktır.

Büyük Birlik Partisi 10.8.1995 gününde 1994 yılı kesinhesapları verildiğinden aykırılık giderilmiştir.

Bu durum karşısında Büyük Birlik Partisi'ne 2820 sayılı Yasa'nın 104. maddesi uyarınca ihtar verilmesi istemi hakkında bir karar verilmesine gerek kalmamıştır.

III- SONUÇ

İhtar istemi hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına,

17.10.1995 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Yılmaz ALİFENDİOĞLU

 

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Samia AKBULUT

 

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 1995/4
Esas No 1995/4
Karar Tarihi 17/10/1995
Künye (AYM, E.1995/4, K.1995/4, 17/10/1995, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) İhtar istemini hakkında karar vermeye yer olmadığına
Karar Türü Siyasi Parti İhtar
Davacı - Davalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Büyük Birlik Partisi
Üyeler Yekta Güngör ÖZDEN
Güven DİNÇER
Yılmaz ALİFENDİOĞLU
Selçuk TÜZÜN
Ahmet Necdet SEZER
Samia AKBULUT
Haşim KILIÇ
Mustafa BUMİN
Sacit ADALI
Ali HÜNER
Lütfi Fikret TUNCEL
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi