logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1994/5, (Siyasi Parti İhtar) K.1994/6, 13/09/1994, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:1994/5 (Siyasî Parti-İhtar)

Karar Sayısı:1994/6

Karar Günü:13.9.1994

R.G. Tarih-Sayı:15.02.1995-22203

 

İSTEMDE BULUNAN : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

İSTEMİN KONUSU : 3.7.1992 günlü, 3821 sayılı Kanun'un 4. maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen süre içinde büyük kongresini yapmamış olan Demokrat Parti'ye 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası'nın 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi istemidir.

I- İSTEMİN GEREKÇESİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25.3.1994 günlü, SP.47 Hz.1994/32 sayılı başvurusu aynen şöyledir :

"16.10.1981 tarih ve 2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 3821 sayılı Kanunun 4. maddesinin 4. fıkrası "...2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 14. maddesinin 7. fıkrası uyarınca yapılması gereken büyük kongre veya kurultayın tüzel kişiliğin kazanılmasından itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur..." buyurucu hükmünü taşımaktadır.

Davalı Siyasî Parti 3821 sayılı Yasa uyarınca 12.12.1992 günü kongresini yaparak yeniden açılmış ve tüzel kişiliğinin devamına karar alınmıştır.

3821 sayılı Yasa'nın 4. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen sürenin dolmasına rağmen, bu tarihe kadar davalı siyasî partinin büyük kongresini yapmadığı, gerek Cumhuriyet Başsavcılığımızda bulunan parti sicil dosyasındaki bilgi ve belgelerden, gerekse davalı Siyasî Parti'nin 1.12.1993 günlü cevabî yazılarından anlaşılmaktadır.

Sonuç :

3821 sayılı Kanun'un 4. maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen süre içinde ve halen büyük kongresini yapmamış olan davalı Demokrat Parti'ye 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi arz ve talep olunur."

II- ESASIN İNCELENMESİ

İhtar verilmesi istenilen davalı "Demokrat Parti" 22.1.1975 de kurulmuş, 16.10.1981 günlü, 2533 sayılı Yasa uyarınca bütün partilerle birlikte kapatılmış, 3821 sayılı Yasa ile 12.12.1992 günü kongresini yaparak yeniden açılmıştır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, anılan Parti'nin bu açılışından başlayarak altı ay içinde büyük kongresini yapmamış olduğu savıyla 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası'nın 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesini istemektedir.

Demokrat Parti'nin, ihtar istemine ilişkin başvurunun yapıldığı 25.3.1994 tarihinde henüz devam eden tüzelkişiliği bu istemin incelendiği 13.9.1994 gününde Anayasa Mahkemesi'nin kapatma kararıyla sona ermiştir. Bu nedenle, adı geçen Parti hakkında ihtar işlemi yönünden bir inceleme yapılıp karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

III- SONUÇ

Demokrat Parti'nin Anayasa Mahkemesi'nin 13.9.1994 günlü, E. 1994/1, K. 1994/3 sayılı kararı ile kapatılmış olması nedeniyle konusu kalmayan ihtar istemi hakkında BİR KARAR VERİLMESİNE GEREK BULUNMADIĞINA,

13.9.1994 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

İhsan PEKEL

 

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Samia AKBULUT

 

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

 

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 1994/6
Esas No 1994/5
Karar Tarihi 13/09/1994
Künye (AYM, E.1994/5, K.1994/6, 13/09/1994, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) İhtar isteminin reddine
Karar Türü Siyasi Parti İhtar
Davacı - Davalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Demokrat Parti
Resmi Gazete 15/02/1995 - 22203
Üyeler Yekta Güngör ÖZDEN
Güven DİNÇER
İhsan PEKEL
Selçuk TÜZÜN
Ahmet Necdet SEZER
Samia AKBULUT
Haşim KILIÇ
Yalçın ACARGÜN
Mustafa BUMİN
Sacit ADALI
Ali HÜNER
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi