logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1989/3, (Siyasi Parti İhtar) K.1989/4, 21/11/1989, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:1989/3 (Siyasî Parti-İhtar)

Karar Sayısı:1989/4

Karar Günü:21.11.1989

R.G. Tarih-Sayı:19.12.1989-20377

 

İHTAR İSTEMİNDE BULUNAN : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

İHTAR İSTEMİNİN KONUSU : 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 74. maddesindeki yükümlülüğü yerine getirmeyen Demokratik Sol Parti hakkında aynı Yasanın 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi istemidir.

İSTEMİN GEREKÇESİ :

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 13.10.1989 günlü, SP.17.Hz.1989/98 sayılı başvuru yazısı aynen şöyledir :

"2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74. maddesi, aynı kanunun 73. maddesinde kapsamı açıklanan, Siyasi Partilerin, "... Karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesinhesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesinhesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar." hükmünü taşımaktadır.

Davalı parti tarafından kanuni zorunluluğa rağmen, 1987 yılı Haziran ayı sonuna kadar (Karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesinhesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesinhesaplarının onaylı birer örneği) gerek Anayasa Mahkemesi Başkanlığına ve gerekse bilgi için C. Başsavcılığımıza gönderilmemiştir.

Bu durum Anayasa Mahkemesince resen tespit edilerek 14.11.1986 gün ve 1986/9 esas sayılı kararla, 1985 yılı kesinhesaplarının düzenlenip gönderilmesi ve bu amaçla 90 gün süre verilmesi öngörülmüş ve karar davalı partiye 18.11.1986 tarihinde tebliğ edilmiş ise de, yükümlülüğün yine de yerine getirilmediği, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 4.10.1989 gün ve 1953 sayılı yazısı ve C. Başsavcılığımız Siyasi Partiler Sicil Bürosu kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74. maddesindeki yükümlülüğü kanuni süre içerisinde yerine getirmediği gibi, bu zorunluluğun yerine getirilmesi yolunda Anayasa Mahkemesinin kararı ile verdiği süre içerisinde de noksanlığını tamamlamayan davalı Siyasi Partiye, söz konusu kanuna aykırılığın giderilmesi için, 2820 Sayılı Kanunun 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi arz ve talep olunur."

ESASIN İNCELENMESİ :

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvuru yazısı ile ekleri, ilgili dosya ve işin esasına ilişkin rapor incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü :

Demokratik Sol Parti, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 74. maddesine göre, 1985 yılına ilişkin karara bağlanarak birleştirilen kesinhesap ile Parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller örgütü kesinhesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi'ne ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermemiştir. Adıgeçen Siyasi Parti, bu yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmediği gibi Anayasa Mahkemesi'nin 14.11.1986 günlü kararı ile verilen süre içerisinde de iller hesabını göndermeyerek eksik bırakmıştır.

Demokratik Sol Parti'nin Siyasi Partiler Yasası'nın 74. maddesinde öngörülen biçimde 16 il'e ilişkin bağlı ilçeleri de kapsayan 1985 yılı kesinhesaplarını, bu illere ilişkin bilânço bulunmadığını gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi'ne ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermemesi, 14.11.1985 ile 31.12.1985 tarihleri arasında gelir elde etmemesi ve gider yapmaması olanak dışı görüldüğünden, anılan Yasa'nın 74. maddesinin buyurucu hükümlerine aykırılık oluşmaktadır.

SONUÇ :

Demokratik Sol Parti'nin, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 74. maddesine göre, 1985 yılına ilişkin karara bağlanarak birleştirilen kesinhesap ile Parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller örgütü kesinhesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi'ne ve bilgi için de Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermek zorunda olmasına karşın bu yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmediği ve yerine getirilmesi yolunda Anayasa Mahkemesi'nin 14.11.1986 günlü kararı ile verilen süre içerisinde de noksanlığı tamamlamadığı anlaşıldığından, söz konusu aykırılığın giderilmesi için, 2820 sayılı Yasa'nın 104. maddesi uyarınca adıgeçen Parti'ye İHTAR'da bulunulmasına,

21.11.1989 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkanvekili

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

 

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Servet TÜZÜN

 

Üye

Mustafa GÖNÜL

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

 

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Erol CANSEL

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 1989/4
Esas No 1989/3
Karar Tarihi 21/11/1989
Künye (AYM, E.1989/3, K.1989/4, 21/11/1989, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) İhtarda bulunulmasına
Karar Türü Siyasi Parti İhtar
Davacı - Davalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Demokratik Sol Parti
Resmi Gazete 19/12/1989 - 20377
Üyeler Yekta Güngör ÖZDEN
Necdet DARICIOĞLU
Yılmaz ALİEFENDİOĞLU
Muammer TURAN
Mehmet ÇINARLI
Servet TÜZÜN
Mustafa GÖNÜL
İhsan PEKEL
Selçuk TÜZÜN
Ahmet Necdet SEZER
Erol CANSEL
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi