logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1983/1, (Siyasi Parti İhtar) K.1983/1, 18/10/1983, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas sayısı:1983/1(Siyasi Parti İhtar İstemi)

Karar sayısı:1983/1

Karar günü:18.10.1983

R.G. Tarih-Sayı:R.G.'de yayımlanmamıştır. (Red)

 

Anavatan Partisi'nin, ihdas ederek personeline kullandırdığı "tanıtıcı özel rozet"in, kol bağı ve benzeri alâmetlerden olduğu, bunun yapım ve kullanılmasının 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 94. Maddesine aykırı düştüğü öne sürülerek ve bu konuda sözü erdilen siyasi partinin yetkili organınca alınmış bir kararı da olmadığı belirtilerek, bu aykırılığın giderilmesi için aynı yasanın 104. Maddesi uyarınca ilgili siyasi partiye ihtar yapılmasını içeren Cumhuriyet Başsavcılığının 6.10.1983 günlü, SP. 3-318 sayılı başvuru yazısı ve ekleri ile ilğili dosya incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü.

22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'un 104. Maddesi; bir siyasi parti hakkında, ihtar istemi ile resen Anayasa Mahkemesine başvurulabilmesini, belli koşullara bağlı tutmuştur. Bu madde hükmüne göre, ihtar yapılmasını içeren başvurunun geçerli olabilmesi için, ihlâl edildiği iddia edilen kanun hükümlerinin, Siyasi Partiler Kanunu'nun dördüncü kısmı dışındaki emredici niteliği olan ve keza öteki kanunların siyasi partilerle ilğili aynı nitelik taşıyan kurallar olması gerekmekte ve başka bir koşulda öngörülmemektedir.

Oysa, Anavatan Partisi'ne izafe olunan aykırılık iddiası, Siyasi Partiler Kanunu'nun 94. Maddesine dayandırılmakta ve bu madde, söz konusu yasanın "siyasi partilerle ilğili yasaklar" ı düzenleyen dördüncü kısmın "çeşitli yasaklar" a ayrılan dördüncü bölümü içinde yer almaktadır.

Bu nedenle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. Maddesi koşullarına uymayan başvurunun reddine başvurunun reddine karar verilmesi gerekir.

SONUÇ:

1- 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. Maddesi koşullarına uygun olmayarak, Anavatan Partisi'ne ihtar yapılması istemini içeren başvurunun reddine,

2- Kararın Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgili Siyasi Parti Genel Başkanlığına tebliğine,

18.10.1983 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

Ahmet H. BOYACIOĞLU

Başkanvekili

H. Semih ÖZMERT

Üye

Nahit SAÇLIOĞLU

Üye

Hüseyin KARAMÜSTANTİKOĞLU

Üye

Osman Mikdat KILIÇ

Üye

Mithat ÖZOK

Üye

Kenan TERZİOĞLU

Üye

Orhan ONAR

Üye

Selahattin METİN

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Mahmut C. CUHRUK

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 1983/1
Esas No 1983/1
Karar Tarihi 18/10/1983
Künye (AYM, E.1983/1, K.1983/1, 18/10/1983, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) İhtar isteminin reddine
Karar Türü Siyasi Parti İhtar
Davacı - Davalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Anavatan Partisi
Üyeler
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi